Camurus AB har nått en viktig milstolpe

Camurus AB har nått en viktig milstolpe i utvecklingen av CAM2029 genom att framgångsrikt avsluta rekryteringen av patienter till den fas 3-studie känd som SORENTO. Denna randomiserade, aktivt kontrollerade studie syftar till att utvärdera effektiviteten och säkerheten hos subkutan oktreotiddepå (CAM2029) som behandling för patienter med gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer (GEP-NET), som är tumörer som uppstår i magtarmkanalen eller bukspottkörteln.

Det är värt att notera att rekryteringen överträffade det ursprungliga målet på 302 randomiserade patienter och omfattade deltagare från 103 kliniska centra i 12 länder, inklusive Nordamerika, Europa, Asien och Australien. Fas 3-studien fokuserar på att mäta den statistiskt signifikanta ökningen av progressionsfri överlevnad hos patienter som behandlas med CAM2029 jämfört med dem som får nuvarande standardbehandling för metastaserad och icke-resektabel GEP-NET.

Resultaten från studien, inklusive huvudresultaten som kommer att analyseras efter bekräftelse av 194 händelser av sjukdomsprogression eller dödsfall, förväntas kasta ljus över läkemedlets potentiella effektivitet och säkerhet. Driven av det snabba intresset från prövare, kliniska forskare och patienter, representerar SORENTO den största randomiserade kliniska studien av en somatostatin-receptor-ligand som någonsin har genomförts på GEP-NET-patienter.

Denna framgångsrika rekrytering markerar en viktig framsteg för Camurus och deras engagemang för att utveckla innovativa läkemedel för att behandla svåra sjukdomar. CAM2029, en långtidsverkande subkutan depå av oktreotid, har potential att erbjuda förbättrad behandling för patienter med GEP-NET och utgör en del av företagets breda kliniska forskningsportfölj som inkluderar produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. För mer detaljerad information om studien och dess framsteg, hänvisas läsare till det fullständiga pressmeddelandet tillgängligt på Cision.